Skip to content
 

Imieniny

26 Września 2018
Środa
Imieniny obchodzą:
Cyprian, Euzebiusz,
Justyna, Łękomir
Do końca roku zostało 97 dni.
O firmie
11.05.2007.

Przedmiotem działalności Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. jest pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. W obszarze zadań realizowanych przez Spółkę leży zapewnienie prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzeń wodnych i kanalizacyjnych zgodnie z pozwoleniami wodno – prawnymi i obowiązującymi przepisami.

Szczególny nacisk kładziony jest na realizację prawidłowej gospodarki związanej z uzdatnianiem, a następnie dostawą wody oraz na odbiór ścieków, prawidłowy proces utylizacji i przeróbkę osadów ściekowych.

Działalność wodociągowa Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. oparta jest na wodzie powierzchniowej pobieranej z Zalewu Witka i zbiornika retencyjnego „Zatonie” oraz w sytuacjach awaryjnych ze zbiornika wyrównania dobowego, a następnie przesyłanej za pośrednictwem rurociągów przesyłowych BOT Elektrowni Turów S.A. do własnych stacji uzdatniania w Zatoniu i Posadzie. BWiO S.A. pobierają również wodę z własnych ujęć drenażowych na terenie Bogatyni, Jasnej Góry i Opolna Zdroju. W 2006 r. woda z ujęć stanowiła 17,2% całości wody pobranej.

Woda jest dostarczana do odbiorców przez sieć wodociągową o łącznej długości 201,10 km.

Mając na uwadze potrzebę zapewnienia kontroli jakości produkowanej i rozprowadzanej wody, wynikającą m.in. ze świadomości odpowiedzialności firmy za zdrowie i zadowolenie odbiorców, od 1999 r. Zakładowe Laboratorium Badania Wody prowadzi systematyczną kontrolę jakości wody pod względem składu organoleptycznego, fizyko – chemicznego i bakteriologicznego, zgodnie z wymogami zawartymi w obowiązujących przepisach prawa, przy ścisłym współdziałaniu z Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Zgorzelcu. Inspekcja Sanitarna w ramach kontroli i nadzoru dokonuje wyrywkowych badań wskaźników jakości wody.

Obecnie Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. eksploatują 68,5 km sieci kanalizacyjnej oraz 7 lokalnych przepompowni ścieków. Odprowadzanie, oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych opiera się na dwóch oczyszczalniach ścieków:

  • oddanej w 1999 r. mechaniczno – biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Sieniawce, przyjmującej ścieki z miejscowości nadgranicznych: Sieniawki i Porajowa, które po oczyszczeniu odprowadzane są do Nysy Łużyckiej,
  • mechaniczno – biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Bogatyni, powstałej w miejscu starej oczyszczalni po jej rozbudowie i modernizacji w 2001 r. Ścieki po oczyszczeniu odprowadzane są do rzeki Miedzianka.

W wyniku zintegrowanych procesów mechanicznych, biologicznych oraz chemicznych zachodzących w tych oczyszczalniach, ścieki surowe oczyszczane są w stopniu odpowiadającym normom UE.

Powstające w procesach oczyszczania osady kierowane są do uruchomionej w 2001 r. Gminnej Stacji Przeróbki Osadów Ściekowych, gdzie są one stabilizowane. Uzyskiwany w tym procesie biogaz wykorzystywany jest do celów technologicznych, zaś osad po stabilizacji wykorzystywany jest do rekultywacji terenów pogórniczych (zwałowisk).

Jakość usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków kontroluje Laboratorium Badania Ścieków znajdujące się na terenie Gminnej Stacji Przeróbki Osadów Ściekowych. Laboratorium to wykonuje również analizy pozwalające na optymalne prowadzenie procesu technologicznego oraz badania na zlecenie podmiotów zewnętrznych.