Skip to content
 
Realizacja zadań inwestycyjnych w okresie I-VI 2013 r. cz.2
23.09.2013.
III.   ZADANIA INWESTYCYJNE w trakcie realizacji w okresie I-VI 2013r.

1. Modernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. II AWP w Bogatyni

Zadanie prowadzone wieloetapowo. Aktualny, niezakończony etap modernizacji w/w budynku trwa od 2009 roku. Etap ten polega głównie na dostosowywaniu pomieszczeń w budynku na potrzeby administracyjno – biurowe. 
 
W ramach zadania pozyskano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dla zadania „Przebudowa i remont budynku biurowo – magazynowego w Bogatyni przy ul. II Armii Wojska Polskiego 20”. 
Zadanie wykonywane częściowo systemem gospodarczym i zleconym.Wartość realizacji zadania na dzień 31.12.2009r.:                      133 619,48 zł
Wartość realizacji zadania na dzień 31.12.2010r.:                          7 179,77 zł
Wartość realizacji zadania na dzień 31.12.2011r.:                        54 240,58 zł
Wartość realizacji zadania na dzień 31.12.2012r.:                          7 000,00 zł
Wartość realizacji zadania na dzień 30.06.2013r.:                                0,00 zł


Ogółem wartość realizowanego zadania wynosi:    202 039,83 zł

2. Budowa połączenia SUW  Zatonie – Zbiorniki Działoszyn z modernizacją sieci rozdzielczych w północnej części gminy. Zadanie niezbędne do realizacji w celu ograniczenia oraz optymalnego wykorzystania zmodernizowanej SUW Zatonie

Zadanie realizowane od 2010 roku. 
W ramach zadania wykonano:
modernizację sieci rozdzielczej Posada – Działoszyn – w ramach modernizacji rozbudowano sieć wodociągową Ø 180 przy SUW Posada oraz przy Zbiornikach Działoszyn. Wykonano około 98 mb sieci wodociągowej. Zamontowana armatura – zasuwy, hydranty nadziemne. Sieć zmodernizowana w wyniku dostosowania do nowego układu technologicznego.
kontener techniczny posadowiony przy zbiornikach Działoszyn dla armatury odcinającej i sterującej,
przyłącze energetyczne przy zbiornikach w Działoszynie - wykonano wewnętrzną linię kablową o długości 30m – linia wyprowadzona ze złącza ZK-P do rozdzielnicy kontenera. 
kontener techniczny posadowiony na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Zatoniu dla armatury odcinającej i sterującej,
przyłącze energetyczne SUW Zatonie – wykonano wewnętrzną linię kablową o długości 37m, linia wyprowadzona z rozdzielnicy NN z istniejącego budynku technologicznego do rozdzielnicy kontenera,
wybudowano nowy rurociąg wodociągowy PE 100 PN Ø 125 – wykonano 2973 mb sieci wodociągowej, wybudowany rurociąg został wpięty do istniejącej sieci magistralnej DN 400 na terenie SUW Zatonie oraz do istniejącego rurociągu DN 180 w rejonie zbiorników wody Działoszyn,
system monitoringu i sterowania SUW Zatonie – Zbiorniki Działoszyn – SUW Posada,
zamontowane urządzenia: 
pompa Grundfos – 2 szt. – montaż w kontenerze na SUW Zatonie,
reduktor ciśnienia – montaż na SUW Posada,
przepustnica elektryczna AUMA – montaż na SUW Posada,
przepustnica elektryczna AUMA – montaż w kontenerze przy zbiornikach w Działoszynie,
przepustnica SIMENS – montaż w kontenerze na SUW Zatonie.
Planuje się zakup i montaż chloratora na SUW Posada. 
Zadanie realizowane systemem gospodarczym.
Wartość realizacji zadania na dzień 31.12.2010r.: 341 778,02 zł
Wartość realizacji zadania na dzień 31.12.2011r.: 208 788,86 zł
Wartość realizacji zadania na dzień 31.12.2012r.:   15 755,61 zł
Wartość realizacji zadania na dzień 30.06.2013r.:   3 434,68 złOgółem wartość realizowanego zadania wynosi: 569 757,17 zł

3. Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Opolnie Zdrój w zakresie docelowej strefy wykupów przez PGE KWB Turów

Zadanie realizowane od 2009r.
Zadanie realizowane systemem gospodarczym oraz przez zewnętrznego wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych „INSBUD” Sp. z o.o. ze Zgorzelca. 
Wykonanie systemem gospodarczym obejmuje:
- budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odczepami we wschodniej części m. Opolno Zdrój (ulice: Lipowa, część Zdrojowej, Bogatyńskiej, rejon Osiedla TBS, Sportowa) o długości około 2300 mb,
- likwidację szamb i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej
Wykonanie systemem zleconym obejmuje:
- budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odczepami w zachodniej części m.Opolno Zdrój (ulice: część Zdrojowej, Parkowej, Bogatyńskiej, Kasztanowa, Świerczewskiego, Kościelna) o długości ok. 2800 mb,
- budowę przepompowni ścieków przy ulicy Zdrojowej.
Obecnie trwają prace inwentaryzacyjne części robót wykonanych przez BWiO S.A. w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z odczepami. 
Wykonawstwo obce jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie robót wykonywanych przez zewnętrznego wykonawcę 30.08.2013r.
Wartość realizacji zadania na dzień 31.12.2009r.:   14 100,00 zł
Wartość realizacji zadania na dzień 31.12.2010r.: 313 718,72 zł
Wartość realizacji zadania na dzień 31.12.2011r.: 647 539,80 zł
Wartość realizacji zadania na dzień 31.12.2012r.:4 380 775,94 zł
Wartość realizacji zadania na dzień 30.06.2013r.: 797 856,13 zł
Ogółem wartość realizowanego zadania wynosi: 6 153 990,59 zł


Budowa systemem zleconym realizowana jest przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu według umowy pożyczki oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego „EBI” według umowy o kredyt inwestycyjny:

kwota udzielonej pożyczki do dnia 30.06.2013r. – 2 553 832,00 zł.
kwota udzielonego kredytu inwestycyjnego do dnia 30.06.2013r. – 2 000 000,00 zł.

Wynikiem inwestycji będzie odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej w Bogatyni. Takie rozwiązanie pozwoli na dociążenie oczyszczalni oraz ureguluje gospodarkę ściekową w w/w rejonach. Inwestycja skanalizowania Opolna Zdroju w dużym stopniu wpłynie na ochronę środowiska. 

4. Opracowanie Dokumentacji projektowej na modernizację SUW Zatonie

     Dokumentacja (koncepcja) dotyczy modernizacji oraz rozbudowy SUW Zatonie, realizowanej przez UMiG w Bogatyni. Zadanie w zakresie instalacyjnym oraz budowlanym zakończone i odebrane. Z chwilą przekazania wytworzonego środka trwałego w formie aportu na rzecz BWiO S.A. wartość Dokumentacji (koncepcji) powiększy jego wartość.


Wartość Dokumentacji wynosi: 64 451,17 zł   

5. Remont budynku hydroforni (dostawa wody dla obiektów po byłym przejściu granicznym)

     Zadanie realizowane systemem gospodarczym przez Dział „TWS” w celu zapewnienia dostaw wody dla osób poszkodowanych podczas powodzi z 2010r oraz ogródków działkowych „Sasanka”. Zadanie prowadzone w obcym środku trwałym. 
Wartość realizacji zadania na dzień 31.12.2010r.: 18 951,83 zł
Wartość realizacji zadania na dzień 31.12.2011r.: 16 519,53 zł
Wartość realizacji zadania na dzień 31.12.2012r.:          0,00 zł
Wartość realizacji zadania na dzień 30.06.2013r.:          0,00 zł

Ogółem wartość realizowanego zadania wynosi: 35 471,36 zł


6. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy sieci wod.- kan, ul. Główna w Bogatyni (rozbudowa i modernizacja sieci) 

    Zadanie realizowane systemem zleconym. Generalnym wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych „Meliobud” Sp. z o.o. z Nowogrodźca.  
Zadanie obejmuje swoim zakresem budowę:
- sieci wodociągowej o długości 431,54 mb  na wartość umowną: 604 034,61 zł
- kanalizacji sanitarnej o długości 563,90 mb na wartość umowną: 715 729,85 zł
Razem 1 319 764,46 zł

Zadanie prowadzone jest w ramach umowy nr 3/05/RI/2013 z dnia 14.05.2013r. obejmującej również wykonanie sieci wod.-kan. w rejonie ulic Dąbrowskiego i Górskiej w Bogatyni oraz budowę zewnętrznych przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do dz. nr 39/2, AM-4, Obr. I Bogatynia.


Wartość realizowanego zadania na dzień 30.06.2013r.: 1 332,20 zł


7. Dokumentacja projektowo kosztorysowa wraz z budową sieci wod. – kan. w ul. Dąbrowskiego – Kolejowa w Bogatyni

    Zadanie realizowane systemem gospodarczym oraz przez wykonawcę zewnętrznego Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych „Meliobud” Sp. z o.o. z Nowogrodźca.  
Obecnie prowadzone są prace odbiorowe robót wykonanych przez BWiO S.A.
Roboty w zakresie wykonawstwa obcego obejmują:
budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej pod przyszłe budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Dąbrowskiego i Górskiej w Bogatyni tj.
- sieci wodociągowej o długości 1 167,49 mb  na wartość umowną: 371 799,83 zł
- kanalizacji sanitarnej o długości 1 002,67 mb na wartość umowną: 891 408,28 zł
Razem 1 263 208,11 zł

budowę zewnętrznych przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do dz. nr 39/2, AM – 4, obr. I Bogatynia – zadanie odebrane protokołem z dnia 28.06.2013r.
Wybudowano:
- sieć wodociągową o długości 115,79 mb na wartość: 31 285,30zł
- kanalizacje sanitarną o długości 117,83 mb na wartość: 60 458,57zł
Razem                                                                                91 743,87zł


Wartość realizacji zadania na dzień 31.12.2011r.:                     65 949,91 zł
Wartość realizacji zadania na dzień 31.12.2012r.:                   135 683,16 zł
Wartość realizacji zadania na dzień 30.06.2013r.:                       1 290,00 zł
Ogółem wartość realizowanego zadania wynosi:     202 923,07 zł

8. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa rozbudowy sieci wodociągowej w Kopaczowie w rejonie ul. Głównej

     Zadanie realizowane systemem gospodarczym w ramach posiadanych środków. Realizacja zadania podzielona na etapy. Wybudowano około 200 mb sieci wodociągowej. W planie zakup i montaż zestawu pompowego i redukcyjnego oraz budowa linii energetycznej zasilającej zestaw pompowy.Wartość realizacji zadania na dzień 31.12.2011r.: 31 531,00 zł
Wartość realizacji zadania na dzień 31.12.2012r.: 7 634,69 zł
Wartość realizacji zadania na dzień 30.06.2013r.: 0,00 zł
Ogółem wartość realizowanego zadania wynosi: 39 165,69 zł

 9. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz rozbudowa sieci wodociągowej w m. Jasna Góra

     Zadanie realizowane systemem gospodarczym w ramach posiadanych środków. Obecna wartość nakładów inwestycyjnych to 100 % wartości Dokumentacji projektowo kosztorysowej.
Wartość realizacji zadania (Dokumentacji):                                 7 600,00 zł


10. Remont rurociągów magistralnych DN 300 i DN 450 na odcinku od pierwszej bramy PGE KWB do Straży Pożarnej

     Zadanie realizowane systemem gospodarczym w związku z awaryjnością przesyłowych rurociągów wodociągowych na odcinku od pierwszej bramy PGE KWB do Straży Pożarnej. Nakłady inwestycyjne w podziale na DN 300 i DN 400. Łącznie wykonano około 800 mb sieci.
Obecnie prowadzone są prace odbiorowe. 

Nakłady poniesione na budowę rurociągu DN 300:
Wartość realizacji zadania na dzień 31.12.2012r.:  141 024,21 zł
Wartość realizacji zadania na dzień 30.06.2013r.:       556,49 zł
Ogółem wartość realizowanego zadania wynosi:   141 580,70 zł

Nakłady poniesione na budowę rurociągu DN 450:
Wartość realizacji zadania na dzień 31.12.2012r.: 129 197,97 zł
Wartość realizacji zadania na dzień 30.06.2013r.: 104 563,91 zł
Ogółem wartość realizowanego zadania wynosi:     233 761,88 zł

     
Ogółem wartość realizowanego zadania p-ktu 10 na dzień 30.06.2013r.: 375 342,58 zł

11. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa wraz z budową sieci wod. – kan. w rejonie ul. Spokojnej w Porajowie 

     Zadanie realizowane systemem gospodarczym w ramach posiadanych środków. Na dzień 30.06.2013r. wartość nakładów inwestycyjnych to 100% wartości Dokumentacji projektowo kosztorysowej.
Wartość realizowanego zadania na dzień 30.06.2013r.: 9 700,00 zł


12. Remont dachu na budynku przepompowni wody przy ul. Chopina w Bogatyni

     Zadanie wykonywane systemem gospodarczym przez dział „TWS”. W ramach zadania wykonano usługi geodezyjne na wartość 600 zł. Zlecono opracowanie Dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 
Zadnie kontynuowane.Wartość realizowanego zadania na dzień 30.06.2013r.: 600,00 zł

13. Modernizacja oraz wykonanie punktów dozowania środków chemicznych na ujęciach wody

Realizacja zadania systemem gospodarczym przez dział „TWS” 
     Dozowanie środków chemicznych na ujęciach wody – Zbiornik Wody nr 1 dz. nr 15 oraz Zbiornik Wody nr 2 dz. nr. 47 w Jasnej Górze – wymagało wykonania przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Zawarto umowy o w/w przyłączenia z wykonawcą zewnętrznym TAURON Dystrybucja S.A. Lubań. Wartość nakładów inwestycyjnych na dzień 30.06.2013r. stanowi 100% wykonanej usługi przyłączenia. 


Wartość realizowanego zadania na dzień 30.06.2013r.: 1 809,66 zł

14. Modernizacja sieci wodociągowych zasilających, rozdzielczych i przyłącz. dla m. Zatonie Wieś

    W ramach w/w zadania Spółka zleciła opracowanie Dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W związku z tym, że UMiG w Bogatyni realizował zadnie w zakresie przebudowy drogi do Zatonia Wsi, racjonalne było wcześniejsze wykonanie sieci wodociągowej. Na mocy porozumienia pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Bogatynia a Zarządem BWiO S.A. w Bogatyni przekazano dokumentację projektową oraz przepisano pozwolenie na budowę.
     Zadanie w zakresie instalacyjnym zakończone i odebrane. Nie rozliczona zostaje wartość Dokumentacji, która z chwilą przekazania wytworzonego środka trwałego w formie aportu na rzecz BWiO S.A., powiększy jego wartość. 
Wartość realizowanego zadania na dzień 30.06.2013r.: 44 600,00 zł

15. Dostawa i montaż agregatu kogeneracyjnego wraz z wykonaniem instalacji towarzyszących na terenie GSPOŚ w Bogatyni.

Na dzień 30.06.2013r. realizacja zadania obejmuje 50% wartości dokumentacji tj. 30 000,00 zł oraz koszty własne transportu tj. 1 951,10 zł.


Wartość realizowanego zadania na dzień 30.06.2013r.: 31 951,10 zł