Skip to content
 
Realizacja zadań inwestycyjnych w okresie I-VI 2013 r.
28.10.2013.

I. ZADANIA INWESTYCYJNE zakończone i rozliczone w 2013 roku

1. Budowa odcinków sieci wod. – kan. od rurociągów rozdzielczych do granicy działek inwestorów oraz modernizacja awaryjnych odcinków sieci

1.1.  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC Ø 160 ul. Wyczółkowskiego – Kościół pw. św.   M.M. Kolbego w Bogatyni

Sieć kanalizacji sanitarnej PVC Ø 160 wykonana od istniejącego kolektora kanalizacyjnego Ø 200 w rejonie skrzyżowania ul. Wyczółkowskiego z ul Jana Matejki do działki nr 1/47 AM 4 obr. II Bogatynia.
Długość wybudowanej sieci wynosi 93,5 mb.

Zadanie wykonane systemem gospodarczym.

>> Zobacz w 3D - Google Street View<<

Wartość zrealizowanego zadania wynosi: 23 844,90 zł


2. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy sieci wod. – kan. ul. Główna w Bogatyni (rozbudowa i modernizacja)

- sieć wodociągowa – długość wybudowanej sieci wodociągowej wynosi 1 491,95 mb. Sieć wykonana z rur PE: 

- Ø 160 - 1 201,5 mb       

Zamontowana armatura: zasuwy – 31 szt,    hydranty podziemne 4 szt.

- Ø 125- 131,55 mb

- Ø 90 - 7,85 mb

- Ø 63 - 50,2 mb

- Ø 32 - 100,85 mb

Rurociąg wodociągowy został włączony do istniejącej sieci wodociągowej Ø 160 w ulicy Wiosennej i zakończony przy istniejącym zbiorniku wodociągowym nr 5. 

Wartość zrealizowanego zadania wynosi: 264 425,16 zł

- sieć kanalizacji sanitarnej – długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 437,10 mb. Sieć wykonana z rur PVC:

- Ø 200 - 361,9 mb      Zamontowana armatura: studnie Ø 1200, Ø 425.

- Ø 160 - 75,20 mb

Sieć została włączona do istniejącego kolektora sanitarnego Ø 200 biegnącego w ulicy Głównej.

Wartość zrealizowanego zadania wynosi: 282 070,10 zł

Zadanie wykonane systemem gospodarczym.

Ogółem wartość zrealizowanego zadania wynosi: 546 495,26 zł


3. Odwodnienie przepompowni ul. Opolowska

W ramach inwestycji wykonano drenaż i odwodnienie działki zabudowanej przepompownią wody przy ul. Opolowskiej w Bogatyni.

Położono 130 mb rur odprowadzających wody deszczowe, w tym rury:

- Ø 200 - 94 mb      Zamontowana armatura: studnie PVC Ø 300 – 3 szt.

- Ø 160 - 32 mb

- Ø 110 - 4 mb

Wybudowaną kanalizację deszczową wpięto do istniejącej kratki ściekowej kd w ul. Opolowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Żymierskiego.

Zadanie wykonane systemem gospodarczym.

>> Zobacz w 3D - Google Street View<<

Wartość zrealizowanego zadania wynosi: 11 161,83 zł


II. POPOWODZIOWA ODBUDOWA I MODERNIZACJA SIECI ORAZ OBIEKTÓW – zadania zakończone w roku 2012, 2013, rozliczone w okresie I – VI 2013r.

1. Odbudowa Oczyszczalni Ścieków przy ul. Turowskiej w Bogatyni po powodzi

Zadanie realizowane od 2010 roku, a zakończone i rozliczone w marcu 2013 roku po otrzymaniu Decyzji nr 33/2013 z dnia 15.02.2013r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu pozwalającej na użytkowanie Oczyszczalni Ścieków w Bogatyni. 

Główni wykonawcy odbudowy i modernizacji oczyszczalni to:

1.     Zakład Ogólnobudowlany „Hydrobiel – pierwszy wykonawca generalny 

2. Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych „Insbud” – drugi wykonawca generalny  

Wartość umowna robót - 7 450 000,00

3. Proj-Eko Sp. z o.o. – wykonawca dokumentacji projektowej

Wartość umowna robót - 212 000,00

4. Komplet Inwest S.J.– Inżynier kontraktu – sprawujący nadzór

Wartość umowna robót   110 000,00

5. Mikrob” S.A. – odpowiedzialny za  aparaturę kontrolno-pomiarową i automatykę

oraz za rozruch oczyszczalni zaraz po powodzi

Wartość umowna robót - 504 006,00

6. Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych „Insbud”– wykonawca robót dodatkowych

Wartość umowna robót - 392 718,14

7. Pozostali wykonawcy, w tym BWiO S.A.

Wartość umowna robót w tym koszty własne BWiO S.A. - 165 060,75

Ogółem wartość robót 8 833 784,89

Odbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Bogatyni została przeprowadzona w zakresie obiektów wykazanych w tabeli nr 4 „Obiekty Oczyszczalni Ścieków w Bogatyni objęte popowodziową odbudową i modernizacją”. Zadanie zostało zrealizowane systemem zleconym przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zgodnie z umową dotacji i pożyczki.
Kwota przyznanej dotacji 3 465 000,00 zł, wartość udzielonej pożyczki 2 000 000,00 zł. 
 
Zakończenie i rozliczenie odbudowy i modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Bogatyni zamknęło jednocześnie pozycję w planie zadań inwestycyjnych – 2013r. pod nazwą „Popowodziowa wymiana dmuchaw wraz z przebudową istniejących sieci na Oczyszczalni Ścieków w Bogatyni ul. Turowska”.

Ogółem wartość zrealizowanego zadania wynosi 8 833 784,89 zł

w tym:  wartość środków trwałych 8 588 847,89 zł wartość wartości niematerialnych i prawnych   244 937,00 zł (oprogramowanie)

2. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Armii Czerwonej (do 1-go Maja 29) w Bogatyni

W wyniku przebudowy sieć kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Armii Czerwonej została przekształcona na kanalizację sanitarną i deszczową. Kanalizacja deszczowa rozliczona w 2012r.  W ramach przebudowy wykonano 854 mb kanalizacji sanitarnej DN 315, sieć przebudowano wraz z przyłączami i studniami. 

Wykorzystane rury: 

- Ø 315 - 258,3 mb      Zamontowana armatura: studnie betonowe Ø 1200 mm – 19 szt., studnie

     przelotowe i zbiorcze PVC Ø 315 – 41 szt.

- Ø 200 - 115,0 mb

- Ø 160 - 480,7 mb

Ilość przebudowanych przyłączy – 36 szt.

Sieć kanalizacji sanitarnej została wpięta do kolektora Ø 315 w ulicy Turowskiej.

Zadanie wykonane systemem zleconym. Generalny wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych „INSBUD” Sp. z o.o. ze Zgorzelca.  Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu według umowy dotacji. Kwota dotacji to 310 798,00 zł.

 

Wartość zrealizowanego zadania wynosi: 629 097,14 zł


3. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Turowskiej w Bogatyni

Sieć kanalizacji ogólnospławnej uszkodzona po powodzi została, podobnie jak w ul. Armii Czerwonej, przekształcona na kanalizację sanitarną i deszczową. Kanalizacja deszczowa rozliczona w 2012r. w porozumieniu z UMiG w Bogatyni.

W ramach przebudowy wykonano 1 446,6 mb kanalizacji sanitarnej DN 315, w tym długość rurociągu:

- Ø 315 - 681,06 mb    Zamontowana armatura: studnie betonowe Ø 1200 mm – 39 szt., studnie

   przelotowe i zbiorcze PVC Ø 400 – 58 szt.

- Ø 200 - 171,60 mb

- Ø 160 - 593,94 mb

Ilość przebudowanych przyłączy – 36 szt.

Sieć kanalizacji sanitarnej została wpięta do kolektora Ø 600 w ulicy Nadbrzeżnej. 

Zadanie wykonane systemem zleconym. Generalny wykonawca to Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych „INSBUD” Sp. z o.o. ze Zgorzelca. 

Wartość zrealizowanego zadania wynosi: 1 360 452,19 zł


4. Odbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Nadbrzeżnej w Bogatyni

W ramach odbudowy popowodziowej odbudowano sieć wodociągową oraz przebudowano sieć ogólnospławną na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ulicy Nadbrzeżnej. Wykonano:

- sieć wodociągową – długość sieci wodociągowej wynosi 837 mb w tym długość rurociągu:

- Ø 160 - 709,58 mb Zamontowana armatura: hydranty ppoż. DN 80 4 szt., 

zasuwy hydrantowe – 4 szt., zasuwy sektorowe Ø 150 – 20 szt.,

zasuwy do przyłączy domowych  Ø 32- 50 – 17 szt.

- Ø 125-          4,00 mb

- Ø 90 -     5,66 mb

- Ø 63 -     8,05 mb

- Ø 40 -   10,67 mb

- Ø 32 -   99,04 mb

Ilość odbudowanych odczepów wodociągowych – 16 szt.

Sieć wodociągowa została wpięta do istniejącej sieci Ø 160 w ulicy Turowskiej i Bojowników o Wolność i Demokrację w Bogatyni.

Wartość zrealizowanego zadania wynosi: 398 574,69 zł

- sieć kanalizacji sanitarnej – długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 920,38 mb, w tym długość rurociągu:

- Ø 600 - 714,69 mb Zamontowana armatura: studnie betonowe Ø 1200 – 32 szt., 

studnie przelotowe i zbiorcze Ø 425 – 29 szt.

- Ø 200 -   38,62 mb

- Ø 160 - 167,07 mb

Ilość przebudowanych przyłączy – 25 szt.

Sieć kanalizacji sanitarnej została wpięta do istniejącego kolektora Ø 500 w ulicy Turowskiej.

Wartość zrealizowanego zadania wynosi: 1 108 973,61 zł

Odbudowa sieci wod. – kan. w ulicy Nadbrzeżnej zrealizowana przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu według umowy dotacji i pożyczki. Kwota przyznanej dotacji 689 247,18 zł., wartość udzielonej pożyczki 371 000,00 zł.

- sieć kanalizacji deszczowej - w pasie drogi ul. Nadbrzeżnej wybudowano kanalizację deszczową wraz ze studniami i przyłączami. Długość kanalizacji deszczowej wynosi 534,91 mb, w tym długość rurociągu:

- Ø 400 - 283,76 mb Zamontowana armatura: separatory – 2 szt., studnie  Ø 1200 – 18 szt.,

studnie przelotowa i zbiorcze Ø 425 – 16 szt., wpusty uliczne Ø 500 – 10 szt.

- Ø 315 - 160,35 mb

- Ø 200 -   32,60 mb

- Ø 160 -   58,20 mb

Ilość wybudowanych przyłączy – 18 szt.

Sieć kanalizacji deszczowej została wpięta do cieku wodnego Miedzianka za pomocą wylotów DW1 i DW2.

Wartość zrealizowanego zadania wynosi: 381 479,50 zł

Zadanie budowy sieci kanalizacji deszczowej zostało rozliczone w porozumieniu z UMiG w Bogatyni zgodnie z fakturą nr 43/RI z dnia 04.04.2013r.

Całość zadania wykonana systemem zleconym. Generalny wykonawca – Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „REBUS” ze Zgorzelca. 

  

Ogółem wartość zrealizowanego zadania wynosi: 1 889 027,80 zł


5. Odbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Spółdzielcza, Biskupia i Bojowników o Wolność i Demokrację w Bogatyni

Odbudowa sieci wod. – kan. w ulicach: Spółdzielcza, Biskupia i Bojowników o Wolność i Demokrację w Bogatyni była ostatnią pozycją w harmonogramie odbudowy zniszczonych sieci sanitarnych po powodzi.
 W ramach odbudowy wykonano sieć wodociągową oraz przebudowano zniszczoną sieć ogólnospławną przekształcając ją na kanalizację sanitarną i deszczową. 

W związku z powyższym wykonano:

- sieć wodociągową – długość sieci wodociągowej wynosi 394,24 mb w tym długość rurociągu:

- Ø 160 - 345,06 mb Zamontowana armatura: hydranty ppoż. DN 80 - 3 szt., 

zasuwy hydrantowe – 3 szt., zasuwy sektorowe Ø 150 – 6 szt.,

zasuwy do przyłączy domowych  Ø 50– 3 szt. i  Ø 32 – 9 szt.

- Ø 90 -     5,58 mb

- Ø 63 -     4,50 mb

- Ø 50 -     7,75 mb

- Ø 32 -   34,35 mb

Ilość odbudowanych odczepów wodociągowych – 12 szt.

Sieć wodociągowa została wpięta do istniejącej sieci Ø 160 w ulicy Armii Czerwonej i skrzyżowaniu  ul. Spółdzielczej, Biskupiej i Bojowników o Wolność i Demokrację w Bogatyni.

Wartość zrealizowanego zadania wynosi: 247 467,45 zł

- sieć kanalizacji sanitarnej – długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 340,72 mb, w tym długość rurociągu:

- Ø 600 - 300,14 mb    Zamontowana armatura: studnie Ø 1200 – 22 szt., 

   studnie przelotowe i zbiorcze Ø 425 – 2 szt.,  

   studnie przelotowe i zbiorcze Ø 315 – 3 szt.

- Ø 200 -   13,46 mb

- Ø 160 -   27,12 mb

Ilość przebudowanych przyłączy – 9 szt.

Sieć kanalizacji sanitarnej została wpięta do istniejącego kolektora Ø 600 w skrzyżowaniu ulic Spółdzielczej, Biskupiej i Bojowników o Wolność i Demokrację. W ramach odbudowy przebudowano komorę studni sanitarnej S0 w związku z jej kolizją z nowobudowaną siecią kanalizacji deszczowej.

Wartość zrealizowanego zadania wynosi: 506 495,50 zł

Odbudowa sieci wod. – kan. w ul. Biskupiej zrealizowana przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu według umowy dotacji i pożyczki. Kwota przyznanej dotacji 402 413,82 zł., wartość udzielonej pożyczki 174 000,00 zł. - sieć kanalizacji deszczowej – w ul. Biskupiej wybudowano kanalizację deszczową wraz ze studniami i przyłączami.

Długość kanalizacji deszczowej wynosi 171,87 mb, tym długość rurociągu:

- Ø 600 -   18,99 mb    Zamontowana armatura: separator – 1 szt., studnie  Ø 1200 – 9 szt.,

   studnie przelotowa i zbiorcze Ø 425 – 5 szt., wpusty uliczne Ø 500 – 4 szt.

- Ø 315 - 101,12 mb

- Ø 250 -   18,39 mb

- Ø 200 -   11,66 mb

- Ø 160 -   21,71 mb

Ilość wybudowanych przyłączy – 39 szt.

Sieć kanalizacji deszczowej została wpięta do cieku wodnego Miedzianka. 

Wartość zrealizowanego zadania wynosi: 132 969,14 zł

Zadanie budowy sieci kanalizacji deszczowej zostało rozliczone w porozumieniu z UMiG w Bogatyni zgodnie z fakturą nr 44/RI z dnia 04.04.2013r. Całość zadania wykonana systemem zleconym. Generalny wykonawca – Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „REBUS” ze Zgorzelca. 

Ogółem wartość zrealizowanego zadania wynosi: 886 932,09 zł

 

>>  ZADANIA INWESTYCYJNE w trakcie realizacji w okresie I-VI 2013r. <<