Skip to content
 
Realizacja zadań inwestycyjnych w 2013r.
20.05.2014.

ZADANIA INWESTYCYJNE zakończone i rozliczone w I półroczu 2013 roku:

1. Budowa odcinków sieci wod. – kan. od rurociągów rozdzielczych do granicy działek inwestorów oraz modernizacja awaryjnych odcinków sieci

1.1.  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC Ø 160 ul. Wyczółkowskiego – Kościół pw. św.   M.M. Kolbego w Bogatyni

Sieć kanalizacji sanitarnej PVC Ø 160 wykonana od istniejącego kolektora kanalizacyjnego Ø 200 w rejonie skrzyżowania ul. Wyczółkowskiego z ul Jana Matejki do działki nr 1/47 AM 4 obr. II Bogatynia. 

W zakresie zadania wykonano:  sieć o długości 93,5 mb

Zadanie wykonane systemem gospodarczym.

>> Zobacz w 3D - Google Street View<<

Wartość zrealizowanego zadania wynosi: 23 844,90 zł


2. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy sieci wod. – kan. ul. Główna w Bogatyni (rozbudowa i modernizacja)

W zakresie zadania wybudowano:  

1) sieć wodociągową o długości 1 491,95 mb., wartość 264 425,16 zł

Sieć wykonana z rur PE: 

- Ø 160- 1 201,5 mb       

- Ø 125- 131,55 mb

- Ø 90 - 7,85 mb

- Ø 63 - 50,2 mb

- Ø 32 - 100,85 mb

Zamontowana armatura: zasuwy – 31 szt,    hydranty podziemne 4 szt.

Rurociąg wodociągowy został włączony do istniejącej sieci wodociągowej Ø 160 w ulicy Wiosennej i zakończony przy istniejącym zbiorniku wodociągowym nr 5. 

2) sieć kanalizacji sanitarnej o długości 437,10 mb., wartość  282 070,10 zł

Sieć wykonana z rur PVC:

 - Ø 200 - 361,9 mb     

- Ø 160 - 75,20 mb

 Zamontowana armatura: studnie Ø 1200, Ø 425.

Sieć została włączona do istniejącego kolektora sanitarnego Ø 200 biegnącego w ulicy Głównej.

Razem wartość zrealizowanego zadania  wynosi: 546 495,26 zł

Zadanie wykonane systemem gospodarczym.

Ogółem wartość zrealizowanego zadania wynosi: 546 495,26 zł


3. Odwodnienie przepompowni ul. Opolowska

W ramach inwestycji wykonano drenaż i odwodnienie działki zabudowanej przepompownią wody przy ul. Opolowskiej w Bogatyni.

Położono 130 mb rur odprowadzających wody deszczowe, w tym rury:

- Ø 200 - 94 mb     

- Ø 160 - 32 mb

- Ø 110 - 4 mb

 Zamontowana armatura: studnie PVC Ø 300 – 3 szt.

Wybudowaną kanalizację deszczową wpięto do istniejącej kratki ściekowej kd w ul. Opolowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Żymierskiego.

Zadanie wykonane systemem gospodarczym.

>> Zobacz w 3D - Google Street View<<

Wartość zrealizowanego zadania wynosi: 11 161,83 zł


ZADANIA INWESTYCYJNE zakończone i rozliczone w II półroczu 2013 roku:


1. Remont rurociągów magistralnych DN 300 i DN 450 na odcinku od pierwszej bramy PGE KWB do Straży Pożarnej

     Zadanie realizowane w związku z awaryjnością przesyłowych rurociągów wodociągowych na odcinku od pierwszej bramy PGE KWB do Straży Pożarnej. 

Zadanie wykonane systemem gospodarczym

W zakresie zadania wybudowano:

1)       rurociąg przesyłowy DN 300 – długość sieci  441,3 mb, wartość 137 096,74 zł.

Rurociąg wykonany z rur:

- Ø 315- 341,5 mb

- Ø 160 - 2 mb

- Ø 110- 1,8 mb

- Ø 125- 96 mb

W ramach w/w budowy zastosowano rozwiązanie techniczne polegające na ułożeniu 96 mb rurociągu Ø125 celem przepięcia rurociągów DN 315, DN 400 do czasu wymiany całego odcinka magistralnej sieci.

2)       rurociąg przesyłowy DN 400 o długości 348,2 mb, wartość 230 096,88 zł.

Rurociąg wykonany z rur:

- Ø 400- 338 mb

- Ø 160 - 7,5 mb

- Ø 110- 2,7 mb 


     
Ogółem wartość realizowanego zadania na dzień 30.06.2013r.: 375 342,58 zł

2. Budowa połączenia SUW  Zatonie – Zbiorniki Działoszyn z modernizacją sieci rozdzielczych w północnej części gminy. 

W związku z tym, iż w skutek powodzi 2010r uszkodzona została tama na zbiorniku Witka, w północnej części gminy Bogatynia nie było stałej dostawy wody, która tymczasowo była dowożona cysternami bezpośrednio do zbiorników w Działoszynie i Posadzie.

Zrealizowane zadanie spowodowało wyłączenie z eksploatacji SUW Posada i umożliwiło bezpośrednie przesyłanie uzdatnionej wody z SUW Zatonie.

Zadanie zrealizowane systemem gospodarczym

W ramach zadania wykonano:

1)       Rozbudowę sieci rozdzielczej Posada – Działoszyn – sieć wodociągowa rozbudowa w zakresie średnic Ø 160, Ø 125, Ø 90, Ø 32 wraz z armaturą wodną tj. zasuwami i hydrantami.

Długość wybudowanej sieci – 98 mb.

Wartość rozbudowy – 92 027,52 zł

2)       Przyłącze energetyczne przy zbiornikach w Działoszynie – wybudowano wewnętrzną linię kablową o długości 30m (linia wyprowadzona ze złącza ZK-P do rozdzielnicy kontenera) wraz z rozdzielnicą główną RG i instalacją elektryczną, oświetleniową, osprzętem elektrycznym w kontenerze.

Wartość przyłącza – 15 972,62 zł 

3)       Przyłącze energetyczne SUW Zatonie – wybudowano wewnętrzną linię kablową o długości 37m (linia wyprowadzona z rozdzielnicy NN z istniejącego budynku technologicznego do rozdzielnicy kontenera) wraz z rozdzielnicą zasilająco – sterującą zamontowaną, instalacją elektryczną, oświetleniową, osprzętem elektrycznym w kontenerze

Wartość przyłącza – 19 699,54 zł 

4)       Kontener techniczny SUW Zatonie – kontener o konstrukcji stalowej, ściany i dach z płyt warstwowych, z drzwiami ocieplonymi, z wentylacją grawitacyjną, orynnowaniem, wersji parterowej, posadowiony na płycie fundamentowej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni przy ulicy Środkowej 4. W kontenerze zamontowano urządzenia – 2 pompy Grundfos, przepływomierz SIEMENS.

Wartość kontenera – 27 430,74 zł

Wartość urządzeń –  18 791,72 zł

5)       Kontener techniczny Zbiornik Wody Działoszyn – kontener dla armatury sterującej i odcinającej o konstrukcji stalowej, ściany i dach z płyt warstwowych, z drzwiami ocieplonymi, z wentylacją grawitacyjną, orynnowaniem, wersji parterowej, posadowiony na płycie fundamentowej przy zbiornikach Działoszyn. W kontenerze zamontowano urządzenie – przepustnica elektryczna AUMA.

Wartość kontenera – 24 480,74 zł

Wartość urządzenia – 7 083,33 zł 

6)       Rurociąg wodociągowy PE 100 PN 16 Ø 125 SUW Zatonie – Zbiorniki Wody Działoszyn – wybudowany rurociąg został wpięty do sieci magistralnej DN 400 na terenie SUW Zatonie oraz do istniejącego rurociągu DN 180 w rejonie zbiorników wody Działoszyn.

Długość rurociągu – 2 973 mb

Wartość budowy – 276 188,23 zł 

7)       na SUW Posada zamontowano urządzenia – reduktor ciśnienia, przepustnica elektryczna AUMA, chlorator.

Wartość urządzeń – 17 460,48 zł

8)       System monitoringu i sterowania dla obiektów SUW Zatonie – Zbiorniki Działoszyn – SUW Posada

Wartość systemu – 79 994,02 zł
Ogółem wartość realizowanego zadania wynosi: 579 128,94 zł

3. Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Opolnie Zdrój w zakresie docelowej strefy wykupów przez PGE KWB Turów

Zadanie realizowane od 2009 roku.

Zadanie wykonywane systemem gospodarczym oraz przez zewnętrznego wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych „Insbud” Sp. z o.o. ze Zgorzelca. 

Cel skanalizowania Opolna Zdrój to:

  •  zwiększenie ilość nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej,
  • dociążenie oczyszczalni ścieków
  • ochrona środowiska tego obszaru z uwagi na to, że ścieki surowe gromadzone głównie w szambach mogły zanieczyszczać naturalne środowisko gruntowe i wodne,
  • podniesienie standardu życia mieszkańców

Zakres wykonania systemem gospodarczym:

-        budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odczepami we wschodniej części m. Opolno Zdrój (ulice: Lipowa, część Zdrojowej, Bogatyńskiej, rejon Osiedla TBS, Sportowa) – Etap I

-        likwidacja szamb i budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej – Etap III

Zakres wykonania systemem zleconym – etap II:

-  budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odczepami w zachodniej części m. Opolno Zdrój (ulice: część Zdrojowej, Parkowej, Bogatyńskiej, Kasztanowa, Świerczewskiego, Kościelna)

-  budowa przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem przy ulicy Zdrojowej

-   jednopompowa przepompowania ścieków Aqualift

Ponadto:

- uruchomienie stanowiska wizualizacji SCADA IFIX na Gminnej Stacji Przeróbki Osadów Ściekowych w Bogatyni obejmującego cztery obiektypompowni ścieków: PS TBS, PS ul. Zdrojowa – Opolno Zdrój, PS ul. Kochanowskiego, ul. Kilińskiego – Bogatynia.

     Zakres robót systemem zleconym finansowano przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu według umowy pożyczki oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego „EBI” według umowy o kredyt inwestycyjny:

  • kwota udzielonej pożyczki – 3 697 800,00 zł
  • kwota udzielonego kredytu inwestycyjnego – 2 000 000,00 zł

Zakończono i rozliczono prace etapu I, etapu II oraz uruchomiono stanowisko wizualizacji SCADA IFIX na GSPOŚ w Bogatyni, etap III w trakcie realizacji

Etap 1 – koszty budowy kanalizacji sanitarnej systemem gospodarczym

1 319 526,85 zł

Etap 2 – koszty budowy kanalizacji sanitarnej, przepompowniami

             z zagospodarowaniem, monitoringiem, urządzeniami

             systemem zleconym

 

6 375 258,14 zł

Stanowisko wizualizacji SCADA IFIX

     56 700,00 zł

Razem koszty robót zakończonych i rozliczonych

7 751 484,99 zł

Obiekty powstałe w ramach zadania:

1)       Sieć kanalizacji sanitarnej – długość 6 001,10 mb, wartość 7 403 066,42 zł

(długość sieci wykonanej przez BWiO SA – 2 205,54 mb; wykonanie INSBUD – 3 795,56 mb)

w tym

-   kanalizacji grawitacyjnej – 5 467,50 mb

-   kanalizacji tłocznej – 533,60 mb

      Rurociąg wykonany z rur:

-  Ø 200- 3 514,46 mb

- Ø 160-  1 953,04 mb

- Ø 110- 515,60 mb

- Ø 50- 18 mb

Zamontowana armatura: studnie Ø 315 – 55 szt,

Ø 420 – 3 szt, Ø 425 – 119 szt, Ø 1200 – 85 szt

Rurociąg wykonany z rur: PVC – 4 834,77 mb; kamionkowych – 399,50 mb; PE – 766,83 mb

2)    Przepompownia ścieków wraz z zagospodarowaniem przy ul. Zdrojowej – wartość pompowni 163 209,55 zł

Elementy przepompowni: przepompownia ścieków – zbiornik Ø 1500 z wyposażeniem, pompy zatapialne Grundfos, żurawik słupowy, obrotowy do ewakuacji pomp z wyciągarką ręczną liniową, ogrodzenie przepompowni, linia kablowa wraz z oświetleniem zewnętrznym. Elementy stanowią odrębne środki trwałe.

3)       Monitoring pompowni wraz z podłączeniem do istniejącego systemu – wartość 117 598,80 zł – monitoring obejmuje komplet urządzeń do sterownia i monitorowania pompowni przy ul. Zdrojowej, oraz istniejącej pompowni przy TBS w Opolnie Zdrój.

4)       Przepompownię ścieków Aqualift Ø 600 – jednopompową – pompownia z szafką sterowniczą i pompą – wartość 10 910,22 zł

5)       Stanowisko wizualizacji SKADA IFIX na Gminnej Stacji Przeróbki Osadów Ściekowych – wartość 56 700,00 zł. (w tym wartość oprogramowania 15 200,00 zł)

Stanowisko umożliwia zdalną ingerencję w pracę pompowni. Stanowisko opiera się na oprogramowaniu SCADA IFIX.

Ważniejsze urządzenia i komponenty stanowiska wizualizacji: komputer PC z systemem operacyjnum(drukarka HP LaserJet P1102, klawiatura, monitor 24”), sterownik Simens S7-1200 wraz z oprogramowaniem celem zsumowania sygnałów pochodzących z dwóch systemów transmisji RACOM i SATEL, aplikacja wizualizacyjna, baza danych, plansze wizualizacyjne, przesył sygnałów do Oczyszczalni Ścieków w Bogatyni. Budowa systemem zleconym realizowana jest przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu według umowy pożyczki oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego „EBI” według umowy o kredyt inwestycyjny:

- kwota udzielonej pożyczki do dnia 30.06.2013r. – 2 553 832,00 zł.
- kwota udzielonego kredytu inwestycyjnego do dnia 30.06.2013r. – 2 000 000,00 zł.

Wynikiem inwestycji będzie odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej w Bogatyni. Takie rozwiązanie pozwoli na dociążenie oczyszczalni oraz ureguluje gospodarkę ściekową w w/w rejonach. Inwestycja skanalizowania Opolna Zdroju w dużym stopniu wpłynie na ochronę środowiska. 


4. Remont budynku hydroforni wraz z modernizacją istniejącej hydroforni (dostawa wody dla obiektów po byłym przejściu granicznym

Zadanie zrealizowane w związku z zapewnieniem wody dla osób poszkodowanych podczas powodzi z 2010r. oraz ogródków działkowych ” Sasanka”.  Zadanie w obcym środku trwałym.

Przeprowadzone prace umożliwiły świadczenie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami zapewniając prawidłowe warunki techniczne funkcjonowania zbiornika nr 1 przy ul. Pocztowej w Bogatyni.

Zadanie zrealizowane systemem gospodarczym

W ramach zadania wykonano:

1)       Prace remontowe budynku hydroforni przy zbiorniku nr 1 ul. Pocztowa w Bogatyni – wartość 29 108,36 zł

-        wyodrębniono pomieszczenie dla hydroforni,

-        wyodrębniono pomieszczenie dla środków chemicznych,

-        położono kafle wewnątrz budynku,

-        zamontowano wentylację,

-        zamurowano okienko,

-        wymieniono drzwi na metalowe,

-        założono alarm,

-        wykonano opaskę wokół budynku

2)       Zamontowano zestaw hydroforowy  – wartość 6 363,00 złOgółem wartość realizowanego zadania wynosi: 35 471,36 zł

5. Przebudowa kolektora ogólnospławnego Ø 600 mm w ul. Górniczej w m. Porajów

Zadanie zrealizowane systemem gospodarczym

W zakresie zadania wybudowano:

-        Sieć o długości 113,65 mb w zakresie rur:

Ø 600 64,90 mb

Ø 300 24,90 mb

Ø 160 - 23,85 mb

Zamontowana armatura: 2 studnie Ø 1500;rodzaj materiału: PVC
Przebudowana sieć biegnie w nowym pasie drogowym w rejonie budynków nr 24, 22. Zamontowana armatura: 2 studnie  Ø 1500; rodzaj materiału PVC 

  Wartość zrealizowanego zadania wynosi: 86 412,52 zł


6.       Budowa zasilania awaryjnego w oparciu o ogniwa fotowoltaiczne dla obiektów BWiO w Bogatyni – Etap I

w tym:

  • montaż kolektorów słonecznych – siedziba BWiO SA
  • montaż kolektorów słonecznych – Oczyszczalnia Ścieków Sieniawka

Zadanie wykonane systemem zleconym

 W ramach zadania, firma SEMPER POWER Sp. z o.o.  z siedzibą w Krupskim Młynie, dostarczyła i wykonała kompletny system kolektorów słonecznych przeznaczonych do ogrzewania ciepłej wody użytkowej dla obiektów:

- nr 1 – dach budynku warsztatowo – garażowo – socjalnego BWiO SA

- nr 2 – Oczyszczalnia Ścieków Sieniawka

1)       Na dachu budynku warsztatowo – garażowo – socjalnego BWiO SA zamontowano instalację solarną z próżniowymi kolektorami słonecznymi (4 płyty po 30 rur każda) o powierzchni całkowitej 19,56 m2  oraz 14,72 m2  powierzchni czynnej apertury – wartość zadania: 29 600,00 zł.

2)       Na dachu pawilonu socjalno – biurowego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Sieniawce zamontowano próżniowe kolektory solarne (2 płyty po 30 rur każda) wraz z instalacją solarną o powierzchni całkowitej 9,78 m2, powierzchni czynnej apertury 7,36 m2 – wartość zadania: 16 950,00 zł. 

Kolektory współpracują z istniejącymi  systemami wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

 Wartość ogółem montażu kolektorów słonecznych wynosi:46 550,00 zł

Pozycja w planie inwestycyjnym „Budowa zasilania awaryjnego w oparciu o ogniwa fotowoltaiczne dla obiektów BWiO w Bogatyni – Etap I”obejmuje swym zakresem, na dzień 31.12.2013 rok, także zadania:

·         instalacji paneli fotowoltaicznych na terenie SUW Zatonie – w trakcie realizacji

·         montażu kolektorów słonecznych Pompownia, ul. Chopina w Bogatyni – na etapie planowania

·         montażu kolektorów słonecznych – Stacja Uzdatniania Wody w Bogatyni (Zatonie) – na etapie planowania


7. Opracowanie Dokumentacji projektowej na modernizację SUW Zatonie

     Dokumentacja (koncepcja) dotyczy modernizacji oraz rozbudowy SUW Zatonie, realizowanej przez UMiG w Bogatyni. Zadanie w zakresie instalacyjnym oraz budowlanym zakończone i odebrane. Dnia 12.12.2013r. podpisano Akt Notarialny Repetytorium A numer 5204/2013 stanowiący umowę przeniesienia własności SUW Zatonie, tj. działki gruntowej zabudowanej budynkami, budowlami wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą oraz nakładami na modernizację istniejących budynków i budowli znajdujących się na tejże działce gruntowej, na rzecz BWiO S.A. Pozycja w planie na 2013r. dla wykonanej dokumentacji projektowej (koncepcji) została zamknięta powiększając wartość SUW Zatonie.

Wartość Dokumentacji wynosi: 64 451,17 zł   
POPOWODZIOWA ODBUDOWA I MODERNIZACJA SIECI ORAZ OBIEKTÓW – zadania zakończone w roku 2012, 2013, rozliczone w okresie I – VI 2013r.

1. Odbudowa Oczyszczalni Ścieków przy ul. Turowskiej w Bogatyni po powodzi

Zadanie realizowane od 2010 roku, a zakończone i rozliczone w marcu 2013 roku po otrzymaniu Decyzji nr 33/2013 z dnia 15.02.2013r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu pozwalającej na użytkowanie Oczyszczalni Ścieków w Bogatyni. 

Główni wykonawcy odbudowy i modernizacji oczyszczalni to:

1.     Zakład Ogólnobudowlany „Hydrobiel – pierwszy wykonawca generalny 

2. Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych „Insbud” – drugi wykonawca generalny  

Wartość umowna robót - 7 450 000,00

3. Proj-Eko Sp. z o.o. – wykonawca dokumentacji projektowej

Wartość umowna robót - 212 000,00

4. Komplet Inwest S.J.– Inżynier kontraktu – sprawujący nadzór

Wartość umowna robót   110 000,00

5. Mikrob” S.A. – odpowiedzialny za  aparaturę kontrolno-pomiarową i automatykę

oraz za rozruch oczyszczalni zaraz po powodzi

Wartość umowna robót - 504 006,00

6. Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych „Insbud”– wykonawca robót dodatkowych

Wartość umowna robót - 392 718,14

7. Pozostali wykonawcy, w tym BWiO S.A.

Wartość umowna robót w tym koszty własne BWiO S.A. - 165 060,75

Ogółem wartość robót 8 833 784,89

Zadanie zostało zrealizowane systemem zleconym przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zgodnie z umową dotacji i pożyczki. Kwota przyznanej dotacji 3 465 000,00 zł, wartość udzielonej pożyczki 2 000 000,00 zł. 

Zakończenie i rozliczenie odbudowy i modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Bogatyni zamknęło jednocześnie pozycję w planie zadań inwestycyjnych – 2013r. pod nazwą „Popowodziowa wymiana dmuchaw wraz z przebudową istniejących sieci na Oczyszczalni Ścieków w Bogatyni ul. Turowska”.

Ogółem wartość zrealizowanego zadania wynosi 8 833 784,89 zł

w tym:  wartość środków trwałych 8 588 847,89 zł wartość wartości niematerialnych i prawnych   244 937,00 zł (oprogramowanie)


2. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Armii Czerwonej (do 1-go Maja 29) w Bogatyni

Zadanie zakończone w 2012r. a rozliczone w I kwartale 2013r. 

W wyniku przebudowy sieć kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Armii Czerwonej została przekształcona na kanalizację sanitarną i deszczową. Kanalizacja deszczowa rozliczona w 2012r.  W ramach przebudowy wykonano 854 mb kanalizacji sanitarnej DN 315, sieć przebudowano wraz z przyłączami i studniami. 

Wykorzystane rury: 

- Ø 315 - 258,3 mb      Zamontowana armatura: studnie betonowe Ø 1200 mm – 19 szt., studnie

     przelotowe i zbiorcze PVC Ø 315 – 41 szt.

- Ø 200 - 115,0 mb

- Ø 160 - 480,7 mb

Ilość przebudowanych przyłączy – 36 szt.

Sieć kanalizacji sanitarnej została wpięta do kolektora Ø 315 w ulicy Turowskiej.

Zadanie wykonane systemem zleconym. Generalny wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych „INSBUD” Sp. z o.o. ze Zgorzelca.  Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu według umowy dotacji. Kwota dotacji to 310 798,00 zł.

Wartość zrealizowanego zadania wynosi: 629 097,14 zł


3. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Turowskiej w Bogatyni

Sieć kanalizacji ogólnospławnej uszkodzona po powodzi została, podobnie jak w ul. Armii Czerwonej, przekształcona na kanalizację sanitarną i deszczową. Kanalizacja deszczowa rozliczona w 2012r. w porozumieniu z UMiG w Bogatyni.

W ramach przebudowy wykonano 1 446,6 mb kanalizacji sanitarnej DN 315, w tym długość rurociągu:

- Ø 315 - 681,06 mb   

- Ø 200 - 171,60 mb

- Ø 160 - 593,94 mb

 Zamontowana armatura: studnie betonowe Ø 1200 mm – 39 szt., 

studnie przelotowe i zbiorcze PVC Ø 400 – 58 szt.

Ilość przebudowanych przyłączy – 36 szt.

Sieć kanalizacji sanitarnej została wpięta do kolektora Ø 600 w ulicy Nadbrzeżnej. 

Zadanie wykonane systemem zleconym. Generalny wykonawca to Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych „INSBUD” Sp. z o.o. ze Zgorzelca. 

Wartość zrealizowanego zadania wynosi: 1 360 452,19 zł


4. Odbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Nadbrzeżnej w Bogatyni

Zadanie zakończone w 2012r., a rozliczone w I kwartale 2013r. W ramach odbudowy popowodziowej odbudowano sieć wodociągową oraz przebudowano sieć ogólnospławną na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ulicy Nadbrzeżnej. Wykonano:

- sieć wodociągową – długość sieci wodociągowej wynosi 837 mb w tym długość rurociągu:

- Ø 160 - 709,58 mb

- Ø 125-          4,00 mb

- Ø 90 -     5,66 mb

- Ø 63 -     8,05 mb

- Ø 40 -   10,67 mb

- Ø 32 -   99,04 mb

Ilość odbudowanych odczepów wodociągowych – 16 szt.

Zamontowana armatura: hydranty ppoż. DN 80 4 szt., 

zasuwy hydrantowe – 4 szt., zasuwy sektorowe Ø 150 – 20 szt.,

zasuwy do przyłączy domowych  Ø 32- 50 – 17 szt.

Sieć wodociągowa została wpięta do istniejącej sieci Ø 160 w ulicy Turowskiej i Bojowników o Wolność i Demokrację w Bogatyni.

Wartość zrealizowanego zadania wynosi: 398 574,69 zł

- sieć kanalizacji sanitarnej – długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 920,38 mb, w tym długość rurociągu:

- Ø 600 - 714,69 mb

- Ø 200 -   38,62 mb

- Ø 160 - 167,07 mb

Ilość przebudowanych przyłączy – 25 szt.

Zamontowana armatura: studnie betonowe Ø 1200 – 32 szt., 

studnie przelotowe i zbiorcze Ø 425 – 29 szt.

Sieć kanalizacji sanitarnej została wpięta do istniejącego kolektora Ø 500 w ulicy Turowskiej.

Wartość zrealizowanego zadania wynosi: 1 108 973,61 zł

Odbudowa sieci wod. – kan. w ulicy Nadbrzeżnej zrealizowana przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu według umowy dotacji i pożyczki. Kwota przyznanej dotacji 689 247,18 zł., wartość udzielonej pożyczki 371 000,00 zł.

- sieć kanalizacji deszczowej - długość kanalizacji deszczowej wynosi 534,91 mb, w tym długość rurociągu:

- Ø 400 - 283,76 mb

- Ø 315 - 160,35 mb

- Ø 200 -   32,60 mb

- Ø 160 -   58,20 mb

Ilość wybudowanych przyłączy – 18 szt.

Zamontowana armatura: separatory – 2 szt., studnie  Ø 1200 – 18 szt.,

studnie przelotowa i zbiorcze Ø 425 – 16 szt., wpusty uliczne Ø 500 – 10 szt.

Sieć kanalizacji deszczowej została wpięta do cieku wodnego Miedzianka za pomocą wylotów DW1 i DW2.

Wartość zrealizowanego zadania wynosi: 381 479,50 zł

Zadanie budowy sieci kanalizacji deszczowej zostało rozliczone w porozumieniu z UMiG w Bogatyni.

  

Ogółem wartość zrealizowanego zadania wynosi: 1 889 027,80 zł


5. Odbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Spółdzielcza, Biskupia i Bojowników o Wolność i Demokrację w Bogatyni

Zadanie zakończone w 2012 r., a rozliczone w I kwartale 2013r.
Odbudowa sieci wod. – kan. w ulicach: Spółdzielcza, Biskupia i Bojowników o Wolność i Demokrację w Bogatyni była ostatnią pozycją w harmonogramie odbudowy zniszczonych sieci sanitarnych po powodzi. 
Całość zadania wykonana systemem zleconym. Generalny wykonawca - Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe "REBUS" ze Zgorzelca.
 W ramach odbudowy wykonano sieć wodociągową oraz przebudowano zniszczoną sieć ogólnospławną przekształcając ją na kanalizację sanitarną i deszczową. 

W związku z powyższym wykonano:

- sieć wodociągową – długość sieci wodociągowej wynosi 394,24 mb w tym długość rurociągu:

- Ø 160- 345,06 mb

- Ø 90 -     5,58 mb

- Ø 63 -     4,50 mb

- Ø 50 -     7,75 mb

- Ø 32 -   34,35 mb

Ilość odbudowanych odczepów wodociągowych – 12 szt.

Zamontowana armatura: hydranty ppoż. DN 80 - 3 szt., 

zasuwy hydrantowe – 3 szt., zasuwy sektorowe Ø 150 – 6 szt.,

zasuwy do przyłączy domowych  Ø 50– 3 szt. i  Ø 32 – 9 szt.

Sieć wodociągowa została wpięta do istniejącej sieci Ø 160 w ulicy Armii Czerwonej i skrzyżowaniu  ul. Spółdzielczej, Biskupiej i Bojowników o Wolność i Demokrację w Bogatyni.

Wartość zrealizowanego zadania wynosi: 247 467,45 zł

- sieć kanalizacji sanitarnej – długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 340,72 mb, w tym długość rurociągu:

- Ø 600 - 300,14 mb  

- Ø 200 -   13,46 mb

- Ø 160 -   27,12 mb

Ilość przebudowanych przyłączy – 9 szt.

  Zamontowana armatura: studnie Ø 1200 – 22 szt., 

   studnie przelotowe i zbiorcze Ø 425 – 2 szt.,  

   studnie przelotowe i zbiorcze Ø 315 – 3 szt.

Sieć kanalizacji sanitarnej została wpięta do istniejącego kolektora Ø 600 w skrzyżowaniu ulic Spółdzielczej, Biskupiej i Bojowników o Wolność i Demokrację. W ramach odbudowy przebudowano komorę studni sanitarnej S0 w związku z jej kolizją z nowobudowaną siecią kanalizacji deszczowej.

Wartość zrealizowanego zadania wynosi: 506 495,50 zł

Odbudowa sieci wod. – kan. w ul. Biskupiej zrealizowana przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu według umowy dotacji i pożyczki. Kwota przyznanej dotacji 402 413,82 zł., wartość udzielonej pożyczki 174 000,00 zł. - sieć kanalizacji deszczowej – w ul. Biskupiej wybudowano kanalizację deszczową wraz ze studniami i przyłączami. 

Długość kanalizacji deszczowej wynosi 171,87 mb, tym długość rurociągu:

- Ø 600 -   18,99 mb  

- Ø 315 - 101,12 mb

- Ø 250 -   18,39 mb

- Ø 200 -   11,66 mb

- Ø 160 -   21,71 mb

Ilość wybudowanych przyłączy – 39 szt.

  Zamontowana armatura: separator – 1 szt., studnie  Ø 1200 – 9 szt.,

   studnie przelotowa i zbiorcze Ø 425 – 5 szt., wpusty uliczne Ø 500 – 4 szt.

Sieć kanalizacji deszczowej została wpięta do cieku wodnego Miedzianka. 

Wartość zrealizowanego zadania wynosi: 132 969,14 zł

Zadanie budowy sieci kanalizacji deszczowej zostało rozliczone w porozumieniu z UMiG w Bogatyni 

Ogółem wartość zrealizowanego zadania wynosi: 886 932,09 zł
ZADANIA INWESTYCYJNE w trakcie realizacji, nakłady poniesione do dnia 31.12.2013r.


1. Modernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. II AWP w Bogatyni

Zadanie wykonywane częściowo systemem gospodarczym i zleconym.
Zadanie prowadzone wieloetapowo. Aktualny, niezakończony etap modernizacji w/w budynku trwa od 2009 roku. Etap ten polega głównie na dostosowywaniu pomieszczeń w budynku na potrzeby administracyjno – biurowe. 
W ramach zadania pozyskano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dla zadania „Przebudowa i remont budynku biurowo – magazynowego w Bogatyni przy ul. II Armii Wojska Polskiego 20”. 
5 lipca 2013r. została zawarta umowa z wykonawcą zewnętrznym Firmą Usługowo – Handlową „GABI” Krzysztof Owczarek z siedzibą w Jeleniej Górze na wykonanie remontu pomieszczeń magazynowych oraz części pomieszczeń biurowych ujętych w Dokumentacji Technicznej. Wartość robót objętych umową 51 851,00 zł netto.
Rodzaj robót objętych umową:
wyburzenia i przekucia
konstrukcyjne (wzmocnienia, nadproża)
zamurowania ścian, przekuć
sanitarne co, wu, cwu, ppoż
elektryczne oświetlenie, gniazda, strukturalne
stolarka (drzwi, parapety)
tynki, gładzie, okładziny i malatura
posadzki-wylewki, wykładziny

Termin realizacji w/w umowy do dnia 31 styczna 2014r.
 Wartość realizacji zadania na dzień 31.12.2009r.:                      133 619,48 zł
Wartość realizacji zadania na dzień 31.12.2010r.:                          7 179,77 zł
Wartość realizacji zadania na dzień 31.12.2011r.:                        54 240,58 zł
Wartość realizacji zadania na dzień 31.12.2012r.:                          7 000,00 zł
Wartość realizacji zadania na dzień 31.12.2013r.:                        20 510,22 zł


Ogółem wartość realizowanego zadania wynosi:    222 550,05 zł

Modernizacja uzależniona od środków finansowych Spółki


 

2. Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Opolnie Zdrój - likwidacja szamb i budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej

 Likwidacja szamb przy jednoczesnym podłączeniu do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej jest III etapem realizowanym przez BWiO S.A. w zakresie zadania wykonania kanalizacji sanitarnej w Opolnie Zdrój.  

Etap ten wykonywany jest systemem gospodarczym

Celem skanalizowania Opolna Zdrój jest podłączenie jak największej ilości mieszkańców do sieci

Spółka, prowadząc budowę kanalizacji sanitarnej systemem zleconym, skorzystała ze wsparcia finansowego – umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, gdzie została zobowiązana do uzyskania efektu ekologicznego w postaci wykonania 65 szt. przyłączy do kanalizacji sanitarnej

Realizując program ochrony środowiska prowadzony przez Gminę, Spółka BWiO w ramach budowy przyłączy, likwiduje nieekologiczne szamba

W wyniku prowadzonych prac Etapu III Spółka wykonała około:

85 przyłączy do kanalizacji sanitarnej wybudowanej systemem zleconym (zobowiązanie wynikające z umowy pożyczki to 65 szt.)

Trwa budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej wykonanej systemem gospodarczym.

Ogółem wartość realizowanego zadania wynosi:                    440 626,13 zł

      Wartość realizacji zadania na dzień 31.12.2013r.: 404 938,60 zł

      Wartość realizacji zadania na dzień 31.12.2012r.: 35 687,53 zł

Zakończenie robót i ich rozliczenie przewiduje się w pierwszym półroczu 2014 roku.


3. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy sieci wod.- kan, ul. Główna w Bogatyni (rozbudowa i modernizacja sieci)

Zadanie realizowane systemem zleconym. Generalnym wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych „Meliobud” Sp. z o.o. z Nowogrodźca na postawie:

1) Umowy nr 3/05/RI/2013 z dnia 14.05.2013r na wykonanie sieci wodno – kanalizacyjnej 

2) Umowy nr 9/09/RI/2013 z dnia 02.09.2013r na roboty dodatkowe obejmujące budowę odcinka rurociągu grawitacyjnego zasilającego sieć wodociągową wodą ze zbiornika bez użycia pomp

3) Zlecenia RI – 292/544/3132/2013r z dnia 02.09.2013r na remont drogi dojazdowej do zbiornika wody pitnej

4) Umowy nr 11/10/RI/2013 z dn. 22.11.2013r na roboty dodatkowe związane z budową muru oporowego i płyty fundamentowej chloratora

5) Umowy nr 15/11/RI/2013 z dn. 22.11.2013r na roboty dodatkowe polegające na przebudowie istniejącego rurociągu spustowego ze zbiornika wody przy ujęciu nr 5

6) Umowa nr 16/11/RI/2013 z dn. 28.11.2013r na roboty dodatkowe związane z wykonaniem sieci wodno-kanalizacyjnej oraz budową dodatkowej komory rozdziału

 

Roboty według w/w umów na dzień 31.12.2013r zostały zrealizowane i odebrane. 

Wykonano:

- sieci wodociągową o długości 489,72 mb na wartość: 631 516,73 zł

- kanalizacji sanitarnej o długości 568,28 mb na wartość: 719 257,91 zł

- remont drogi dojazdowej do zbiornika na wartość: 25 135,06 zł

- mur oporowy i płyta fundamentowa 12 947,93 zł

- przebudowa odpływu ze zbiornika o długości 45 mb 14 115,63 zł

- dodatkowa komora rozdziału 16 670,07 zł

Razem wartość wykonanych i odebranych robót 1 419 643,33 zł

W trakcie prowadzenia robót przy zbiorniku wody pitnej wynikła potrzeba wymiany rurociągu dopływowego do zbiornika oraz odwodnienia drogi i terenu przy zbiorniku z odprowadzeniem wód drenażowych do pobliskiego rowu. Prace te są na etapie realizacji systemem gospodarczym.

Całość zadania zostanie rozliczona po zakończeniu powyższych robót. 

Wartość realizacji zadania na dzień 31.12.2013r. wynosi: 1 442 026,92 zł


4. Dokumentacja projektowo kosztorysowa wraz z budową sieci wod. – kan. w ul. Dąbrowskiego – Kolejowa w Bogatyni

   Zadanie realizowane systemem gospodarczym oraz przez wykonawcę zewnętrznego Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych „Meliobud” Sp. z o.o. z Nowogrodźca.  

Systemem gospodarczym wybudowano:

- sieć wodociągową o długości ok. 274,75 mb

- sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 255 mb

Trwa procedura odbioru technicznego dla powyższych sieci wod.-kan. 

Roboty w zakresie wykonawstwa obcego wykonywane są na podstawie umów:

1) Umowy nr 3/05/RI/2013 z dnia 14.05.2013r na wykonanie sieci wodno – kanalizacyjnej 

2) Umowa nr 16/11/RI/2013 z dn. 28.11.2013r na roboty dodatkowe związane z wykonaniem sieci wodno-kanalizacyjnej

Roboty według w/w umów na dzień 31.12.2013 zostały zakończone częściowo. Prace potwierdzone odbiorem technicznym dotyczą: 

-  zewnętrznego przyłącza wodociągowego do dz. nr 39/2, AM – 4, obr. I Bogatynia  o długości 115,79 mb na wartość: 31 285,30 zł

-  zewnętrznego przyłącza kanalizacyjnego do dz. nr 39/2, AM – 4, obr. I Bogatynia  o długości 117,83 mb na wartość: 60 458,57 zł

- w ramach robót dodatkowych sieć wodociągowa o długości 78,09 mb na wartość: 15 910,54 zł

Razem prace potwierdzone odbiorem technicznym 107 654,41 zł

Do odbioru technicznego robót pozostała wybudowana sieć wodociągowa (1 167,49 mb) i kanalizacyjna (998,44 mb) w rejonie ulic Dąbrowskiego i Górskiej objęte Umową  nr 3/05/RI/2013 – wartość umowna robót 1 259 447,51 zł.

Podsumowując prace inwestycyjne prowadzone systemem gospodarczym i zleconym w ramach zadania:

1) wybudowano łącznie:

sieć wodociągową o długości ok. 1 636,12 mb

sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 1 371,27 mb

2) odebrano na podstawie odbioru technicznego robót:

sieć wodociągową o długości 193,88 mb

sieć kanalizacji sanitarnej o długości 117,83 mb

3) wykonana sieć na etapie odbiorowym:

sieć wodociągowa o długości ok. 1 442,24 mb

sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 1 253,44 mb

      Wartość realizacji zadania na dzień 31.12.2013r.: 111 060,12 zł

      Wartość realizacji zadania na dzień 31.12.2012r.: 135 683,16 zł

      Wartość realizacji zadania na dzień 31.12.2011r.: 65 949,91 zł

Ogółem wartość realizowanego zadania wynosi:                    312 693,19 zł

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania przewiduje się w pierwszym półroczu 2014r.


5. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa rozbudowy sieci wodociągowej w Kopaczowie w rejonie ul. Głównej

   Zadanie realizowane systemem gospodarczym w ramach posiadanych środków. 

Realizacja zadania podzielona na etapy. Wybudowano około 200 mb sieci wodociągowej. W planie zakup i montaż zestawu pompowego i redukcyjnego oraz budowa linii energetycznej zasilającej zestaw pompowy.

 

Ogółem wartość realizowanego zadania wynosi:                    39 165,69 zł

      Wartość realizacji zadania na dzień 31.12.2013r.: 0,00 zł

      Wartość realizacji zadania na dzień 31.12.2012r.: 7 634,69 zł

      Wartość realizacji zadania na dzień 31.12.2011r.: 31 531,00 zł


6. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz rozbudowa sieci wodociągowej w m. Jasna Góra

   Zadanie realizowane systemem gospodarczym w ramach posiadanych środków. 

Wartość nakładów inwestycyjnych to 100 % wartości Dokumentacji projektowo kosztorysowej.

Wartość realizacji zadania (Dokumentacji):            7 600,00 zł


7. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa wraz z budową sieci wod. – kan. w rejonie ul. Spokojnej w Porajowie (poz. 17 w planie)

   Zadanie realizowane systemem gospodarczym w ramach posiadanych środków. 

Do dnia 31.12.2013r. wartość nakładów inwestycyjnych to 100% wartości Dokumentacji projektowo kosztorysowej.

Wartość realizowanego zadania (Dokumentacji): 9 700,00 zł


8. Remont dachu na budynku przepompowni wody przy ul. Chopina w Bogatyni

Zadanie wykonywane systemem gospodarczym przez dział „TWS”. 

W ramach zadania wykonano usługi geodezyjne na wartość 600 zł. W związku z wycofaniem się wykonawcy z opracowania Dokumentacji technicznej zadanie odroczono do realizacji w terminie późniejszym. 

 

Wartość realizowanego zadania do dnia 31.12.2013r.: 600,00 zł


9. Modernizacja oraz wykonanie punktów dozowania środków chemicznych na ujęciach wody

Realizacja zadania systemem gospodarczym przez dział „TWS” 

Dozowanie środków chemicznych na ujęciach wody – Zbiornik Wody nr 1 dz. nr 15 oraz Zbiornik Wody nr 2 dz. nr. 47 w Jasnej Górze – wymagało wykonania przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Zawarto umowy o w/w przyłączenia z wykonawcą zewnętrznym TAURON Dystrybucja S.A. Lubań. Wartość nakładów inwestycyjnych do dnia 31.12.2013r. stanowi 100% wykonanej usługi przyłączenia. 

Wartość realizowanego zadania.: 1 809,66 zł


10. Modernizacja sieci wodociągowych zasilających, rozdzielczych i przyłącz. dla m. Zatonie Wieś

W ramach w/w zadania Spółka zleciła opracowanie Dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W związku z tym, że UMiG w Bogatyni realizował zadnie w zakresie przebudowy drogi do Zatonia Wsi, racjonalne było wcześniejsze wykonanie sieci wodociągowej. Na mocy porozumienia pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Bogatynia a Zarządem BWiO S.A. w Bogatyni przekazano dokumentację projektową oraz przepisano pozwolenie na budowę.

     Zadanie w zakresie instalacyjnym zakończone i odebrane. Nie rozliczona zostaje wartość Dokumentacji, która z chwilą przekazania wytworzonego środka trwałego w formie aportu na rzecz BWiO S.A., powiększy jego wartość. 

Wartość realizowanego zadania (Dokumentacji): 44 600,00 zł


11. Dostawa i montaż agregatu kogeneracyjnego wraz z wykonaniem instalacji towarzyszących na terenie GSPOŚ w Bogatyni 

 

W ramach zadania pozyskano dokumentację na wartość 60 000,00 zł.

Zadanie na etapie przygotowania do realizacji.

Wartość realizowanego zadania na dzień 31.12.2013r.: 62 369,46 zł


12. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz budowa sieci wod.-kan. ul. Spokojna-Podgórna w Porajowie: dz. nr 119 AM1 obr. Porajów 

W ramach zadania pozyskano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenów pod przyszłe osiedle domków jednorodzinnych w rejonie ulicy Spokojnej i Mostowej dz. nr 119/1 i 119/2, AM-1, Obr. Porajów oraz uzyskano pozwolenie na budowę. 

Koszt dokumentacji stanowi 100% nakładów na inwestycję. 

W dniu 4 listopada 2013r. Spółka zawarła Umowę nr 13/11/RI/2013 na realizację zadania z wyłonionym w drodze procedury zapytania ofertowego Przedsiębiorstwem Robót Instalacyjnych „INSBUD” ze Zgorzelca. 

Wartość umowna robót 2 749 847,71 zł netto. Do wykonania: sieć wodociągowa – 1238 mb; kanalizacja sanitarna – 1076,5 mb; kanalizacja deszczowa – 1105,5 mb. Termin zakończenia zadania do dnia 17.12.2014r.

 

Wartość realizowanego zadania (Dokumentacji): 17 780,00 zł


13. Budowa zasilania awaryjnego w oparciu o ogniwa fotowoltaiczne dla obiektów BWiO S.A. w Bogatyni – Etap w tym instalacja paneli fotowoltaicznych na terenie SUW Zatonie

Mając na uwadze stały dostęp do energii elektrycznej a tym samym uniezależnienie od energii konwencjonalnej, Spółka wprowadziła do planu zadań inwestycyjnych montaż paneli fotowoltaicznych na terenie SUW Zatonie.

Zadanie realizowane jest systemem gospodarczym.

Pierwsze nakłady inwestycyjne poniesione w III kwartale 2013r., obejmują koszt zakupu 21 ogniw fotowoltaicznych wraz z osprzętem od firmy HYMON Energy Sp. z o.o. z Tarnowa oraz koszty instalacyjne BWiO S.A.

W ramach zadania przewiduje się instalację 27 ogniw fotowoltaicznych wraz z osprzętem.

Ponadto planuje się wykonanie co najmniej 2 pól fotowoltaicznych o mocy 40kW każde.

Wartość realizowanego zadania na dzień 31.12.2013r: 34 458,54 zł

Inwestycja w system fotowoltaiczny jest opłacalny, ponieważ energia słoneczna jest całkowicie ekologiczna (wytwarzaniu nie towarzyszy produkcja zanieczyszczeń ani hałas), niewyczerpalna i w pełni odnawialna. Przynosi korzyści materialne w postaci energii słonecznej, która nic nie kosztuje, niskich kosztów eksploatacji, samoobsługowości systemu oraz długiej gwarancji na podzespoły.