Skip to content
 

Imieniny

15 Sierpnia 2018
Środa
Imieniny obchodzą:
Maria, Napoleon,
Stefan, Stella,
Trzebimir
Do końca roku zostało 139 dni.
Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów
01.06.2008.

Image Z dniem 1 maja 2008r Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. rozpoczynają współpracę z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą przy ul. Armii Ludowej 21 we Wrocławiu. Działanie to podyktowane jest planowanym osiągnięciem jeszcze większej skuteczności w wyegzekwowaniu nieuregulowanych w terminie należności z tytułu dostawy wody i odprowadzenia ścieków.
Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA działa w oparciu o:
 • Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych z dnia 14 lutego 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr  50,poz. 424 z póżn. zm., która „określa zasady i tryb udostępniania przez przedsiębiorców informacji   gospodarczych dotyczących wiarygodności płatniczej innych przedsiębiorców i konsumentów, w szczególności danych o zwłoce w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych, osobom trzecim   nieoznaczonym w  chwili przeznaczania tych danych do udostępniania”.
 • Regulamin Zarządzania Danymi Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, opublikowany w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” z 2006 roku Nr 209 poz. 13317, który określa warunki zawarcia umowy, zasady przekazywania, aktualizacji, ujawniania i usuwania informacji, dostęp do rejestru zapytań i zawartych w nim informacji, zasady zabezpieczania informacji.
 • Decyzję Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. zatwierdzającą Regulamin Zarządzania Danymi Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA.

Image

Przekazanie informacji o zadłużeniu firmy lub konsumenta

Informacje gospodarcze może przekazywać jedynie przedsiębiorca, który zawarł z biurem stosowną umowę. Żeby przekazać informacje dotyczące przedsiębiorcy lub konsumenta muszą zostać spełnione następujące warunki:

- w przypadku konsumenta:
 • przedsiębiorca przekazujący informację został wskazany jako podmiot kwalifikowany, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy,
 • zobowiązanie powstało z tytułu umowy o kredyt konsumencki lub z tytułu umowy o przewóz osób w regularnej komunikacji publicznej,
 • łączna suma zobowiązań konsumenta wobec przedsiębiorcy wynosi przynajmniej 200 zł,  świadczenie jest wymagalne od co najmniej 60 dni,
 • upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez przedsiębiorcę listem poleconym, na adres do korespondencji wskazany przez konsumenta, a jeżeli konsument nie wskazał takiego adresu,
 • na adres miejsca zameldowania konsumenta na pobyt stały lub czasowy, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.
- w przypadku przedsiębiorcy:
 • zobowiązanie powstało z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej przez obydwu przedsiębiorców,
 • łączna suma zobowiązań przedsiębiorcy musi wynosić przynajmniej 500 zł,
 • świadczenie jest wymagalne od co najmniej 60 dni,
 • upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez przedsiębiorcę przekazującego dane będącego wierzycielem, listem poleconym, na adres do korespondencji wskazany przez dłużnika, a jeżeli dłużnik nie wskazał takiego adresu - na adres siedziby dłużnika, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.
Dopisanie dłużnika do ogólnodostępnego rejestru

Dopisywanie informacji o zadłużeniu do bazy Krajowego Rejestru Długów jest najnowocześniejszą i niestosowaną dotąd w Polsce metodą motywowania kontrahentów do zapłaty w sprawach:
 • krótko przeterminowanych,
 • zakończonych bezskuteczną egzekucją,
 • przedawnionych,
 • których nie opłacało się dochodzić ze względu na małą wartość.
Skutki umieszczenia w bazie KRD

Wpis do KRD oznacza bowiem np. pozbawienie możliwości otrzymania kredytu, kupna telefonu, wynajęcia lokalu czy podpisania umowy na dostawę energii. Obecność w rejestrze niesolidnych płatników utrudnia nie tylko bieżącą działalność, ale i rozwój – potencjalni kontrahenci często nie podejmują współpracy z osobami lub firmami wpisanymi do KRD albo żądają od nich wysokich zaliczek, płatności gotówką lub innych zabezpieczeń. Dane o dłużniku w bazie KRD widnieją przez 10 lat, chyba że dług zostanie spłacony wcześniej (wówczas wierzyciel musi usunąć z KRD dane dłużnika w ciągu 14 dni).

Wszelkie dodatkowe informacje mogą Państwo znaleźć na stronie www.KRD.pl lub kontaktując się osobiście z pracownikami Działu Rozliczeń i Ochrony Środowiska tel. 77- 42-106/107 wew. 118
.